Mestne packe, Zgodbe vsakdana

Nedelujoča KS Mestne njive

Krajevna skupnost je oblika lokalne samouprave na ravni naselja ali njegovega dela in predstavlja ožji del posamezne občine. Področje krajevnih skupnosti je v Novem mestu zajeto in opredeljeno v Statutu Mestne občine Novo mesto, ki predvideva območja, pristojnosti ter naloge skupnosti. Glede na statut krajevne skupnosti sprejemajo program razvoja, upravljajo lastne komunalne objekte, vzdržujejo krajevne ceste, podajajo pripombe na prostorske akte, skrbijo za kvaliteto življenja krajanov in tako naprej. Obenem so skupnosti odgovorne, da pristojnim uradom občine podajajo predloge za ureditev in olepšanje kraja, posredujejo pobude za dodatno prometno ureditev, seznanjajo s problemi prebivalcev ter med drugim skrbijo za urejeno okoljsko situacijo. Da lahko opravljajo navedene naloge, ima vsakega izmed njih svet krajevne skupnosti, ki ga sestavljajo člani izvoljeni na lokalnih volitvah. V skladu s predpisi morajo tako krajevne skupnosti delovati v interesu prebivalcev območja, ki ga pokrivajo, ter s svojimi aktivnostmi delovati za čim boljši razvoj.

Katastrofalno stanja cestišča na Mestnih njivah

KS Mestne njive ne deluje

Na žalost se ponekod v praksi nalog ne izvaja, obenem pa nekateri krajevne skupnosti razumejo kot zasebna društva, kjer javnost nima dostopa. Izrazit primer, ki kaže na totalno ignoranco vpletenih in posmeh prebivalcem, je Krajevna skupnost Mestne njive. Le-ta pokriva eno najbolj priljubljenih mestnih sosesk v mestu, ki leži dejansko v središču Novega mesta, v neposredni bližini vrtcev, šol in drugih pomembnejših ustanov. Zaradi neizvajanja nalog krajevne skupnosti so Mestne njive v katastrofalnem stanju, saj so ceste povsem uničene, javna razsvetljava je pomanjkljiva in nezadostna, na celotnem območju je pločnikov le za vzorec, poleg tega pa površine za pešce niso označene, ravno tako ni hitrostnih ovir. Posebna zgodba je glede parkiranja, saj so vozila zaradi pomanjkanja parkirnih mest okoli stanovanjskih objektov vsepovsod, med drugim tudi na cesti, kar pomeni da normalen dvosmerni promet sploh ni možen. Če povemo še, da se zaraščenih grmov in druge zarasti ob cestah ne odstranjuje, da drevesa preraščajo nekatere ulične svetilke in, da ne sledi nobenega odziva na okvaro celotnega odseka razsvetljave v eni izmed ulic, lahko vsekakor zapišemo, da Krajevna skupnost Mestne njive ne dela ničesar, kar se kaže v sramotnem stanju na terenu. Potrebno je poudariti, da bi morala KS Mestne njive skrbeti za ustrezno raven javne infrastrukture ter pristojne na Mestni občini Novo mesto seznaniti s situacijo. Ob tem bi morala občinske uradnike prepričati o nujnosti nekaterih prepotrebnih obnov ter s svojim delovanjem težiti k realizaciji ciljev, vendar se to na žalost ne zgodi. Omenjeni organ lokalne samouprave je povsem pasiven in neaktiven.

Prazna spletna strani KS Mestne njive

Ker je delovanje krajevne skupnosti nezadostno, je avtor spletne strani ZA Novo mesto želel dodatne informacije ter odgovore na številna pojasnila, a se je zataknilo že na začetku. Krajevna skupnost nima objavljenih nobenih kontaktnih informacij, še tisto, kar je napisano na spletišču novomeških krajevnih skupnosti (ks.novomesto.si), pa ne drži, saj je elektronski naslov neveljaven, tudi poštni naslov ni zapisan. S krajevno skupnostjo je tako nemogoče navezati kakršenkoli stik, zato je avtor poskusil preko Mestne občine Novo mesto ter od KS želel odgovore, kje se nahaja sedež, zakaj niso objavljeni kontaktni podatki, zakaj je krajevna skupnost povsem neaktivna, kaj je z objavo zapisnikov sej in tako naprej. Predsednik KS Zdenko Picelj je podal sledeč odgovor:

“Sedež KS Mestne njive je v prostorih Medobčinskega društva invalidov Novo mesto, in sicer v bloku Mestne njive 4a. Za to plačujemo mesečno najemnino, da so nam prostori na razpolago vsak četrtek v tednu. Trenutni naslov je Cankarjeva ulica 9, Novo mesto (to je moj domači naslov), vendar ga bomo do letošnjih volitev prenesli na Mestne njive 4a, tam namestili nabiralnik in tablo, da se bo vedelo, da se na tem naslovu nahaja tudi KS Mestne njive. Nimamo ne računalnika, gsm-a in za to tudi ne posebnega elektronskega naslova. Vse deluje preko naslovov in telefonov naših članov sveta. Za družabni del dogajanja v prostoru in drugače je zadolžen Jožef Pečnik. Drugače pa KS deluje predvsem v povezavi z MO NM na projektih, kot so ureditev Koštialove ulice, Kettejevega drevoreda, otroškega igrišča (z Agencijo za šport), urejanje peš poti, sami smo uredili in jo tudi vzdržujemo od Klemenčiča do Situlske poti, prav tako drevored ob novi Koštialovi ulici ter rešujemo sprotne probleme, ki se v KS pojavljajo in na katere nas opozarjajo krajani. Promet, ogledala, avtobus in podobno. Vsega tega pa ne obešamo na veliki zvon. Smo pa letos v čestitki krajanom za praznike in novo leto, objavljeni v Novem mediju, na kratko tudi zapisali, čemu smo v letu 2013 namenili največ časa, kolikor ga vsak od nas seveda ima na razpolago. Sedaj, ko je Koštialova ulica celo z novim drevoredom urejena, kar je bila desetletja največja želja krajanov, se bodo po volitvah drugi lahko lotili česa povsem novega, saj je naše poslanstvo s tem in Kettejevim drevoredom, kot največjima projektoma, ki upam bo končan do konca letošnjega leta, zaključeno.”

Odgovor, ki ne bi smel biti podan

Avtor spletne strani ZA Novo mesto je bil nad odgovorom šokiran, saj sploh ni jasno, kje se nahaja sedež krajevne skupnosti. Po besedah predsednika KS je sedež v prostorih medobčinskega društva invalidov, a naj bi bil trenutni naslov v njegovi domači hiši. To je povsem nejasno in nelogično, ob tem je potrebno poudariti, da na obeh naslovih ni nobene uradne table krajevne skupnosti, ravno tako pa ni poštnega nabiralnika in morebiti občinske zastave, kar pomeni, da uradnega sedeža sploh ni. Ne more in ne sme biti sedež organa lokalne samouprave v prostorih, ki niso ustrezno označeni ter nimajo poštnega nabiralnika. Še bolj čudno je, da krajevna skupnost plačuje najemnino za prostore, v katerih po njihovo trenutno sploh ni sedeža. Pri projektu ZA Novo mesto smo želeli izvedeti, zakaj se ti prostori uporabljajo, a nismo dobili pojasnil. Jasno je, da teh prostorov KS za svoje potrebe ne koristi, temveč jih uporablja Medobčinsko društvo invalidov Novo mesto, nekatere druge zasebne organizacije in Krajevna organizacija Rdečega križa Mestne njive. Plačevanje najemnine (po podatkih Supervizorja znaša najemnima za leto 2013 verjetno 850 €) je zato povsem nepotrebno in nesmiselno.

Domnevni sedež KS Mestne njive

Tudi preostala pojasnila so šokantna. Krajevna skupnost ne razpolaga z nobenimi komunikacijskimi sredstvi, kar je sramotno, saj živimo v 21. stoletju, obenem pa je to v nasprotju z vsemi načeli javne dostopnosti, saj mora organ lokalne samouprave vsekakor imeti delujoče kontakte, ki so na razpolago prebivalcem in preostali zainteresirani javnosti. Hvaljenje s projekti, kot so prenova Koštialove ulice in nadgradnja otroškega igrišča, je nedostojno, saj je bila obnova ulice v načrtu že več kot desetletje, projekt pa je izvajala občina samostojno, medtem ko je igrišče obnovila Agencija za šport v sklopu svojega načrta vzdrževanja otroških igrišč v Novem mestu. Ureditev poti od Klemenčičeve kmetije do Situlske poti pa sploh ni bila ustrezno zamišljena, saj tu poteka traktorski kolovoz, zato je sprehajalna pot redno blatna in pogosto neprimerna za hojo. Predsednik KS z zaključkom pojasnila daje vedeti, da krajevna skupnost nima namena več ničesar postoriti, češ da je njihovo poslanstvo zaključeno. Ob tem je potrebno poudariti, da vodenje krajevne skupnosti ni poslanstvo, temveč dolžnost, ki so jim jo na lokalnih volitvah naložili prebivalci Mestnih njiv.

Zaradi vsega naštetega smo pri projektu ZA Novo mesto zahtevali dodatna pojasnila. Avtor strani je na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja podal zahtevek za posredovanje pogodbe o najemu prostorov KS, obenem pa je zahteval zapisnike sej krajevne skupnosti, saj obstaja bojazen, da krajevna skupnost sploh ne organizira sestankov sveta. A se je ponovno zataknilo, saj zahtevka ni bilo možno posredovati na sedež krajevne skupnosti, ker ga preprosto nima. Avtor strani je zato zahtevek podal preko elektronske pošte na Mestno občino Novo mesto, vendar se krajevna skupnost v zakonsko določenem roku ni odzvala, zato je kršila zakon. Glede na navedeno situacijo se je avtor ponovno obrnil na občino ter pristojne opozoril, da bo sprožil prijave na pristojne inšpekcijske službe, če se situacija ne bo uredila. Šele po tem opozorilu so pristojni na občini govorili s predstavniki KS Mestne njive, ki so obljubili, da bodo sklicali sestanek KS ter odgovorili na vse zadeve, ki jih je sprožil avtor strani ZA Novo mesto. Na odziv tako ta trenutek še čakamo!

Sramota, sramota, sramota

Čeprav je bil glavni namen aktivnosti, ki smo jih sprožili pri projektu ZA Novo mesto, da se začne ukvarjati z uničeno javno infrastrukturo in drugimi težavami na Mestnih njivah, se moramo na koncu bojevati za sedež, tablo, nabiralnik in komunikacijska sredstva krajevne skupnosti, kar je povsem sramotno. Da krajevna skupnost nima uradnega sedeža s pripadajoči pripomočki, je nezaslišano, za to pa bi morali predsednik in ostali člani sveta KS prevzeti polno odgovornost. Zdenko Picelj, Alenka Budna, Marjan Ivan Moškon, Samo Plantan, Vilma Turk, Vladimir Bahč in Jožef Pečnik so odgovorni, da Krajevna skupnost Mestne njive nima osnovnih komunikacijskih sredstev, da grdo krši načela javne dostopnosti, da zapisniki sej niso na razpolago javnosti in, da je stanje javne infrastrukture povsem neprimerno. Glede na Statut Mestne občine Novo mesto lahko sklenemo, da ne opravljajo svojih nalog, zato bi bilo potrebno na podlagi 78. člena tega statuta razpustiti svet krajevne skupnosti ter razpisati predčasne volitve.

Luka REMS

1 komentar

  1. Luka

    Te totalno podpiram pri temu, in te pozivam da kandideraš na volitvah za KS Mestne njive.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja