Idejnik za prihodnost, Mestne packe

Prvi napredek projekta za sprehajališče »od mlina do mlina«

Na začetku letošnjega leta smo na spletni strani ZA Novo mesto objavili prispevek, v katerem smo se spraševali, kaj je vzrok da pobuda o izgradnji sprehajalne poti na severnem bregu v starem mestnem jedru (odsek Park Evropske unije – Seidlov mlin) še zmeraj ni realizirana, čeprav je bila podana že davnega leta 2004. Ugotovili smo, da je izjemno všečna ideja o sprehajalni poti, ki je dobila tudi pravno-formalno podlago v Odloku o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta, namerno ali nenamerno pozabljena od pristojnih občinskih služb. Ogled terena oziroma trase predvidene poti je razkril enega izmed možnih vzrokov, zakaj je temu tako. Na celotnem območju so namreč zasebni lastniki z ograjami in drugimi ovirami ogradili obrečni pas reke Krke, čeprav državni in občinski predpisi omenjene posege prepovedujejo in zapovedujejo javno dostopnost do vodotokov. Obenem so si nekateri prilastili dele javnih poti, in sicer z ograjami ter postavitvijo drugih elementov, s katerimi so želeli ustvariti vtis, da gre za zasebne dostopne poti. Povsem jasno je, da so s tem želeli pokazati, da sprehajalci in drugi obiskovalci tukaj niso zaželjeni. Ob tem je ignoriranje ideje o sprehajališču dalo slutiti, da so se občinski veljaki namesto javnemu interesu na žalost podredili vplivnim zasebnikom s severnega brega.

Čudoviti severni breg je potrebno približati javnosti

Ukrepanje

Pri projektu ZA Novo mesto smo bili dolžni ukrepati, kajti povsem nesprejemljivo je, da lastniki ograjujejo obrečna zemljišča, saj so vodotoki javno dobro, zato morajo biti dostopni vsakomur. Reka Krka je ena izmed prepoznavnejših značilnosti Novega mesta, njene brežine pa predstavljajo potencial za gradnjo novih sprehajalnih poti, parkov in drugih urejenih zelenih površin, kar dviguje kakovost življenja v mestu ter omogoča nove turistične možnosti. Poudariti je potrebno, da so urejene površine z možnostjo rekreacije in drugih aktivnosti absolutna prioriteta Novomeščanov, zato moramo vsi skupaj težiti k temu, da vlagamo v urejenost brežin ter skrbimo za njihovo javno dostopnost. S tem namenom smo zaradi ograjevanja reke Krke na severnem bregu pred meseci prijavili več lastnikov, ki so s svojimi posegi kršili Zakon o vodah ter Odlok o občinskem prostorskem načrtu v MONM, ki jasno zapovedujeta prehodnost ter javno dostopnost. Pričakovali smo, da se bodo pristojne inšpekcijske službe nemudoma odzvala, a se niso, zato smo pri projektu ZA Novo mesto še nekajkrat posredovali ter jasno izrazili pričakovanje, da bodo inšpektorji zagotovili zakonito stanje na terenu. Šele pred kratkim je tako občinski inšpektor izdal več odločb, s katerimi je lastnikom zemljišč na severnem bregu odredil odstranitev ograj, živih mej in drugih ovir, ki preprečujejo dostop do vodotoka. Dosežena je bila prva zmaga, a konkretni premiki so še daleč, kajti nobena izmed ovir še ni bila odstranjena.

Vzporedno z našimi aktivnostmi za odpravo nelegalnih praks smo pričakovali, da bo Mestna občina Novo mesto vendarle pričela s postopki za začetek urejanja sprehajalne poti »od mlina do mlina«, ki bo trajno zagotovila, da bodo brežine v tem delu mesta urejene in dostopne vsem prebivalcem. Seveda se to ni zgodilo, kajti na občini se le s težavo lotijo projektov, kjer je potrebno obenem odpravljati tudi nekatere probleme. Zaradi neaktivnosti novomeške občine je avtor spletne strani ZA Novo mesto zatem prevzel iniciativo ter pripravil gradivo o izgradnji Sprehajališča od mlina do mlina s povzetkom ideje o sprehajalni poti, natančno opredelitvijo in predstavitvijo poti, pravno podlago, popisom potrebnih parcel, fotografskim pregledom in argumenti za izgradnjo. Vse skupaj je bilo poslano županu Alojziju Muhiču s pozivom, naj se občinarji vendarle lotijo projekta, ki je sicer poceni, a prinaša Novomeščanom veliko dodane vrednosti. Nerazumno je, da stoji nezahtevna investicija, ki ima vso pravno podlago ter tudi eno podpisano služnostno pogodbo, medtem ko za začetek gradnje manjkata zgolj še dve.

Obljuba o pričetku urejanja sprehajalne poti

Ob tem smo na spletni strani ZA Novo mesto pripravili obsežen prispevek, kjer smo ponovno natančno predstavili situacijo na severnem bregu in objavili tudi že podpisano služnostno pogodbo za izgradnjo sprehajalne poti. Pri naših aktivnostih je pomagal tudi opozicijski mestni svetnik Gregor Macedoni, ki je pobudo predstavil preostalim svetnikom ter na občini vložil svetniško vprašanje o izgradnji sprehajališča in nezakonitih posegih na predvideni trasi. Glede na vse skupaj se je županova ekipa le zbudila in obljubila, da se bo omenjeno sprehajališče pričelo urejati v prihodnjem letu iz proračunske postavke za urejanje pešpoti (kjer je precej malo denarja), medtem ko se posebna postavka za predmetno investicijo ne bo odprla. Žalostno je, da lahko »osebni projekti« županovih tesnih sodelavcev takoj pridobijo vsa mogoča sredstva, za poceni sprehajališče pa ostanejo bolj ali manj obljube na trhlih temeljih. Potrebno je poudariti, da se prav lahko zgodi, da bodo sredstva iz postavke za urejanje pešpoti v celoti porabljena za intervencijska vzdrževalna dela, s katerimi bodo upravičevali odlašanje pri projektu Sprehajališča od mlina do mlina.

Severni breg omogoča odlične možnosti za sprehajalno pot

Navkljub pomislekom pa je jasno, da smo mrtev projekt sprehajališča vrnili med žive, kar je najpomembnejše. Danes se o sprehajališču govori, kar se pred nekaj meseci ni, in županova ekipa se prav gotovo zaveda, da obstajajo ljudje, ki spremljajo, kaj se dogaja na zadevi. To je neke vrste garancija, da bo pobuda o sprehajališču vendarle šla naprej. Seveda ne pričakujemo, da se bo vse spremenilo čez noč, a je potrebno opozoriti, da je občina večino časa že tako ali tako zapravila. Govoriti o izgradnji poti v nekaj letih, je posmeh meščanom. Po našem prepričanju mora biti sprehajališče urejeno najkasneje v roku enega leta, čeprav vemo, da bodo določeni lastniki zemljišč na vsak način nagajali, izsiljevali in poskušali preprečiti izgradnjo. Občina se mora takoj začeti pogajati za ureditev še zadnjih pogodb za sprehajališče, v kolikor pa to ne bo možno, naj nemudoma pristopi k razlastitvenim postopkom, ki jih predpisi, v kolikor je izražen javni interes (in v primeru obrečnih zemljišč zagotovo je), omogočajo. Ne smemo pozabiti, da je občina dolžna zaščititi javni interes ter s svojimi aktivnostmi delovati za kakovost življenja meščanov in dolgoročni napredek tega mesta. Le tako bomo lahko v prihodnje živeli z roko v roki.

Upamo, da bomo lahko konec leta 2014 že naredili prve korake po novem sprehajališču!

Luka REMS, fotografiji: Matej VOVKO.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja